10-10-32 รามสูร ปุ๋ยปาล์มช่วงให้ผลผลิต

  • สูตร 10-10-32 เป็น ทางเลือกปุ๋ยปาล์มน้ำมันช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต